Tuesday, 30 July 2013

Resent of The TitansELIAS IBARRA
Barrigada, Guam


The "Hidwang, Hunghang, And Wangwang" Teachings Of The Catholics And ProtestantsJudged:
2
1
1
Definition of Terms For Easy Understanding:

1. Hidwang - from the Pilipino word "hidwa" meaning spurious, false, fake, incorrect, wrong, twisted, etc.

2. Hunghang- a Pilipino word meaning foolish, perverted, dumb, insane, and demented.

3. Wangwang- a Pilipino word coined from the sound of emergency state vehicles such as that of the police, fire department, and hospital. It also means "to "force through".

As used in a sentence:

1a. Bagaman and mga turo nang Santong Sulat ay iisa lamang ang tunay na Diyos, ginawang hidwa ito at binago ng mga Katoliko at Protestante.
1b. Although the Holy Scriptures is teaching only one true God, this was made spurious and changed by Catholics and Protestants.

2a. Minsan nang inamin ng isang dating pareng Katoliko na ang nasabing pananampalatayang Katolisismo ay paniniwala ng mga makasalanan at hunghang.
b. An ex-Roman Catholic priest once admitted that the Roman Catholic religion is the belief of sinners and fools.

3a. Ang mga pajeros na may mga itim na salamin mula sa PCSO at PAGCOR ay ginamit ng mga "Buayang Obispo" upang isakay ang palagiang hangad ng kanilang mga mata, ang mga murang edad na kabataang lalake at babae mula sa mga dalubhasaan at pamantasang Katoliko.
3b. The tinted pajeros coming from the PCSO and PAGCOR were used by the "Lolong Bishops" in transporting the cynosure of their eyes, the young boys and girls from Catholic colleges and universities.


No comments:

Post a Comment